Kúpa pozemku: Na čo si dať pozor

03 mája 2023

Kúpa pozemku: Na čo si dať pozor
V článku vám predstavíme niektoré kľúčové aspekty, na ktoré by ste si mali dať pozor pri kúpe pozemku. Od skontrolovania legálneho stavu pozemku a urbanistického plánu, cez geotechnické podmienky a infraštruktúru, až po záväzky a zmluvy týkajúce sa pozemku. Všetky tieto faktory sú dôležité a môžu mať výrazný vplyv na vašu spokojnosť s pozemkom. Pri kúpe pozemku je potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým detailom a netreba sa ponáhľať v prípade finálneho rozhodovania. Ak budete dostatočne informovaní, veríme že nájdete ten správny pozemok pre vás.

Kúpa pozemku môže byť zásadným krokom pre každého, kto sa rozhodne založiť si nový biznis alebo sa rozhodne usadiť. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že kúpa pozemku prináša so sebou isté riziká a komplikácie, ktoré môžu viesť k nepríjemným prekvapeniam a nákladným právnym sporom. Preto je dôležité byť pri kúpe pozemku opatrný a informovaný, aby sa predišlo týmto nežiaducim následkom. 

Druhy pozemkov a ich charakteristika

Orná pôda

Ak je pozemok v liste vlastníctva vášho nového pozemku označený ako „orná pôda“ neľakajte sa. Pod pojmom „orná pôda“ rozumieme; záhrady, vinice, trvalé trávnaté porasty a iné. 

Stavebný pozemok

Je mylné používať pomenovanie stavebný pozemok ako druh pozemku. Stavebný pozemok totiž nie je druh pozemku. Stavebný pozemok je označenie pre pozemok, ktorý disponuje stavebným povolením na danú parcelu. 

Treba mať na pamäti, že pre možnosť budúcej výstavby na pozemku, je rozhodujúci územný plán obce, čiže platná UPI a nie to, či pozemok nesie pomenovanie „stavebný“. Treba zopakovať, že pre možnosť budúcej výstavby je vždy smerodajný územný plán obce, resp. platná UPI. Aj napriek tomu, že váš pozemok je definovaný ako orná pôda, stále by ste boli schopní na pozemku stavať, treba len vyňať pôdu z pôdneho fondu. 

Lesné pozemky

Medzi lesné pozemky, radíme: 

- pozemky s lesnými porastmi

- pozemky dočasne bez lesných porastov, ktoré prebiehajú obnovou po vykonaní náhodnej ťažby

- pozemky na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady

- pozemky, o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich

 

Lesné pozemky primárne slúžia lesnému hospodárstvu, najčastejšie sa na nich nachádzajú lesné cesty, zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky. Taktiež, môžu slúžiť ako rekreačné plochy či ako políčka pre zver alebo ako ohryzové plochy pre zvieratá.

Zdroj: Shutterstock.com
Shutterstock.com

Trvalé trávnaté porasty 

Trávnaté porasty sú komplexné ekosystémy, ktoré poskytujú celý rad služieb a patria k najrozšírenejším a najstabilnejším na svete. Trvalé trávne porasty (TTP) môžu mať podobu poloprírodných lúk  alebo pasienok. 

Spravidla  predstavujú druhovo bohaté spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré vznikli ako sekundárne biotopy vyrubovaním lesov na získanie pôdy pre poľnohospodárske využívanie. 

Na trvalých trávnatých porastoch nájdeme najmä byliny rôznych druhov, ktoré postupne kvitnú od jari do jesene. Medzi hlavné funkcie trávnych porastov radíme: produkciu objemového krmiva, zachovanie biodiverzity, reguláciu klímy. V súčasnosti pri ústupe lesných porastov a negatívnom pôsobení antropogénnych vplyvov sú trvalé trávnaté porasty významným faktorom ekologickej stabilizácie krajiny.

Zdroj: Shutterstock.com
Shutterstock.com

 Ostatné plochy

Ostatné plochy nám predstavujú:

 

- manipulačné a skladové plochy

- pozemky, ktoré slúžia na ťažbu nerastov a surovín

- pozemky súvisiace s elektrickými rozvodmi, alebo telekomunikačnými sieťami

- pozemky, ktoré slúžia na ochranu poľnohospodárstva

Okrasné záhrady, verejná zeleň, cintoríny, pozemky na športové a rekreačné účely, zoologické záhrady, skanzeny, pamätníky a iné pozemky ako sú odkaliská, skládky odpadu, svahy a rokliny to všetko môžeme charakterizovat ako ostatné plochy. 

 

Patria sem aj pozemky, ktoré slúžia na zabezpečenie účelu využívania jednotlivých druhov pozemkov (ako sú poľné cesty, poľné hnojiská, kompostiská, močovkové jamy, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné). V podstate sa jedná o všetky ostatné plochy a pozemky, ktoré neboli definované v iných kategórií druhov pozemkov.

Shutterstock.com
Shutterstock.com

Pozemok určený na výstavbu. Kde začať ?

V prvom rade si treba pri kúpe pozemku uvedomiť, či chceme na pozemku stavať alebo nie. Ak je odpoveď áno, ako prvé by ste mali skontrolovať územnoplánovaciu informáciu (UPI) pre predmetné parcely. Ak vám informáciu o UPI majiteľ nesprostredkuje, môžete požiadať o jej vydanie na ktoromkoľvek stavebnom úrade, kde sa môžete zoznámiť aj s plánom obce.

Pokiaľ územný plán obsahuje niečo, čo by sa nezhodovalo s projektom vašej stavby, budete potrebovať najskôr územné rozhodnutie a až po jeho získaní je možné žiadať o stavebné povolenie. V prípade, že váš pozemok nie je zahrnutý v územnom pláne, je nutné získať územné rozhodnutie.

Aké inžinierske siete by sa mali nachádzať na pozemku? 

Medzi inžinierske siete patria:

- plyn

- voda

- elektrina

- internet

- kanalizácia

Pred kúpou pozemku je dôležité si zistiť, či na pozemku sú už inžinierske siete zabudované a ktoré to sú. Ak aj na vašom pozemku nebudú inžinierske siete, je nutné si zistiť, či sa vôbec dajú vybudovať. Totiž, nie každý pozemok má možnosť sa k nimi pripojiť. Ak sa náhodou napájací bod na siete nachádza mimo vášho pozemku, treba počítať s extra nákladmi na prepojenie. 

Nejedná sa len o väčšie finančné náklady, ale pribudnú vám aj iné starosti. Budete sa musieť dohodnúť s dodávateľmi a taktiež budete potrebovať aj súhlas majiteľa, teda správcu toho pozemku, na ktorom sa prípojka nachádza.

Prístupová komunikácia k pozemku 

Vašej pozornosti by nemala uniknúť problematika prístupnosti na pozemok. Prístupová cesta na pozemok by mala byť súčasťou tej istej parcely, ako samotný pozemok. S akými problémami sa môžete stretnúť v prípade, že prístupová komunikácia nie je súčasťou vášho pozemku? 

V prvom rade môže byť prístupová cesta vo vlastníctve obce, v takom prípade si treba na obecnom úrade zistiť či je komunikácia udržiavaná. V horšom prípade môže byť prístupová cesta vo vlastníctve tretej osoby, v tomto prípade je nutné si overiť, či vecné bremeno, právo prechodu a prejazdu je v prospech vašej kupovanej parcely. 

Shutterstock.com
Shutterstock.com

Kúpa pozemku akéhokoľvek charakteru či už industriálneho alebo osobného je záležitosť, ktorá si vyžaduje dostatočnú informovanosť o jednotlivých procesoch. Pred samotným nákupom je dôležité prehodnotiť všetky riziká a nástrahy, ktoré s kúpou súvisia. 

Medzi tieto nástrahy patria napríklad nejasnosti v právnom vlastníctve, existencia záväzkov alebo obmedzenia využívania pozemku, prípadne neexistencia prístupu k nehnuteľnosti. Je nutné dôkladne preskúmať všetky dokumenty týkajúce sa pozemku, vyhodnotiť jeho reálnu hodnotu a zhodnotiť, či je kúpa pre nás vhodná a zodpovedá našim potrebám a cieľom. 

 

Pred kúpou preskúmajte viacero možností a zvážte všetky aspekty, ktoré sú kľúčové pre úspešnú kúpu pozemku a minimalizáciu rizík spojených s touto investíciou.

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!