Zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné informácie
  1. Tento dokument obsahuje informácie pre používateľov o našich zásadách ochrany osobných údajov týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania a zverejňovania osobných údajov („osobné údaje“), ktoré môžete spoločnosti Cushman & Wakefield Property Services Slovakia odoslať prostredníctvom našich webových stránok vrátane https://cushwakeoffices.sk, https://www.cushmanwakefield.com/sk-sk/slovakia  a https://cushwakeindustrial.sk („Webové stránky“) a keď poskytujeme a strategické poradenstvo („Služby“) Používatelia webovej stránky sú v týchto zásadách označovaní ako „používatelia“. Ako mnoho iných prevádzkovateľov webových stránok, aj my zhromažďujeme informácie, ktoré sú nám poskytnuté dobrovoľne na účely vytvorenia Používateľského účtu, prihlásenia sa na odber newslettera alebo prostredníctvom cookies.
  2. Pojmy napísané veľkým písmenom, ktoré nie sú samostatne definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie, by sa mali chápať tak, ako je uvedené v pravidlách.
  3. Prevádzkovateľom osobných údajov je: Cushman & Wakefield Property Services Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná 17. novembra 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38263/B.
  1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“ ). Právne základy spracúvania osobných údajov sú:
   1. výslovný súhlas Používateľa (t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) [JL1] GDPR) – napríklad zanechanie kontaktných údajov za účelom odberu správ o trhu, newsletterov a marketingového obsahu od Správcu;
   2. nevyhnutnosť spracúvania Osobných údajov na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy na žiadosť Užívateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej je Užívateľ zmluvnou stranou alebo zástupcom zmluvnej strany (t. j. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) - napríklad odpoveď na otázky používateľov;
   3. nevyhnutnosť spracúvania Osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti uloženej Správcovi (t. j. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - napr. spracúvanie osobných údajov na účely identifikácie zákazníka alebo plnenia daňových povinností;
   4. nevyhnutnosť spracúvania na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca (t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) – napríklad uchovávanie Osobných údajov na ochranu pred nárokmi.
  2. Účelom spracúvania Osobných údajov je:
   1. vykonávanie úkonov smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní Služieb (Užívateľský účet, prihlásenie na odber Newslettera) medzi Správcom a Užívateľom a jej realizácia - právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm b) GDPR);
   2. priebežná komunikácia o záležitostiach súvisiacich s poskytovaním Služieb zo strany Správcu (Užívateľský účet, odber Newslettera) - právny základ spracúvania údajov: čl. 6 sekcia 1 písm b) GDPR,
   3. posudzovanie sťažností súvisiacich s uzatvorenou Zmluvou - právny základ spracúvania údajov: čl. 6 sekcia 1 písm b) GDPR,
   4. prijímanie a vybavovanie správ a dopytov iných ako sťažností adresovaných Správcovi, čo predstavuje oprávnený záujem Správcu - právny základ spracúvania údajov: čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR,
   5. akceptovanie vyhlásení o odstúpení od uzatvorenej zmluvy v prípade Používateľov, ktorí sú Spotrebiteľmi, v súlade s ustanoveniami Predpisov a ustanoveniami kapitoly 4 zákona z 30. mája 2014[JL2]  o právach spotrebiteľa, čo predstavuje oprávnený záujem Správca – právny základ spracúvania údajov: čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR,
   6. posudzovanie a uplatňovanie nárokov, obranu pred nárokmi, ako aj na účely mimosúdneho vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov, čo predstavuje oprávnený záujem Správcu: právny základ spracúvania údajov: čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR,
   7. ak Používateľ používa Webové stránky v rozpore so zákonom, spôsobom, ktorý je v rozpore s Nariadeniami alebo v neprospech Správcu, Správca si vyhradzuje právo spracovať osobné údaje Používateľa v rozsahu potrebnom na zistenie a vyvodenie zodpovednosti Používateľa v zmysle k čl. 6 sekcia 1 písm f GDPR, t.j. za účelom presadzovania zákonom oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje. V takom prípade si Poskytovateľ služby vyhradzuje právo zabrániť Používateľovi v prístupe na Webovú stránku;
   8. sledovanie používania služieb poskytovaných na Webových stránkach Používateľmi, z hľadiska dodržiavania ustanovení Nariadení, ako aj vývoj funkčnosti Webovej lokality, zlepšovanie prevádzky služieb prostredníctvom nej poskytovaných, čo predstavuje oprávnený záujem Správcu - právny základ spracúvania údajov: čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR),
   9. priamy marketing (napr. so súhlasom Užívateľa zasielanie správ z trhu s nehnuteľnosťami, newsletterov, obchodných ponúk, informácií o akciách, súťažiach a iných podujatiach), ktorý predstavuje oprávnený záujem Správcu (právny základ pre spracúvanie údajov: článok 6 ods. )(a) .b) GDPR),
   10. vykonávanie štatistických analýz, čo predstavuje oprávnený záujem poskytovateľa služieb (právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
   11. uchovávanie údajov na účely preukázania správneho plnenia zákonných povinností Poskytovateľa služby, čo predstavuje jeho oprávnený záujem – právny základ pre spracúvanie údajov: čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR).
  3. Osobné údaje používateľov môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
   1. partneri a subdodávatelia Správcu, ktorí mu poskytujú technickú podporu pri prevádzke a údržbe, ako aj vývoji Webovej stránky, ako sú: subjekty poskytujúce hostingové služby, dodávatelia softvéru, subjekty poskytujúce technickú podporu pre Webové stránky, dodávatelia poskytujúci softvér na odosielanie elektronických korešpondencia, marketingové agentúry, s ktorými má správca uzatvorené zákonom požadované zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov;
   2. subjekty podporujúce Správcu implementáciu platných právnych ustanovení a práva a povinnosti vyplývajúce z Nariadení, v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom Webových stránok, ako sú: advokátske kancelárie, s ktorými má Správca uzatvorené zákonom požadované zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov. údaje;
  4. Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na vykonávanie činností uvedených v bode 6 vyššie a 7 rokov po ich ukončení (premlčacia doba pre reklamácie), pokiaľ príslušné zákonné ustanovenia neukladajú Správcovi povinnosť alebo neudeľujú právo uchovávať Osobné údaje za dlhšie obdobie. Osobné údaje uchovávané na účely zasielania obchodných informácií a priameho marketingu budú uchovávané a spracovávané dovtedy, kým Používateľ neodvolá súhlas so spracovaním, nepožiada o zastavenie alebo obmedzenie ich spracovania, vznesie námietku proti spracovaniu alebo nepožiada o ich prenos, alebo do doby likvidácie spoločnosti.
  5. Poskytovanie osobných údajov v súvislosti s:
   1. Používatelia, ktorí si chcú vytvoriť Účet na Webovej stránke - pre registráciu a vytvorenie Používateľského účtu je potrebné poskytnúť údaje vrátane e-mailovej adresy a mena a priezviska Používateľa a názvu spoločnosti. Neposkytnutie týchto údajov zabráni vytvoreniu Účtu a následne uzavretiu Zmluvy, avšak Používateľ bude môcť naďalej využívať dostupné funkcionality Webovej stránky bez nutnosti registrácie Účtu;
   2. Používatelia, ktorí podajú sťažnosti v súvislosti so Zmluvou uzavretou s Poskytovateľom služby za podmienok uvedených v týchto pravidlách - pre podanie reklamácie a umožnenie jej prejednania zo strany Poskytovateľa služby je potrebné uviesť e-mailovú adresu, ktorú Používateľ poskytnutý pri Registrácii Používateľského účtu na Webovej stránke;
  6. Poskytovateľ služby nespracúva údaje Používateľov automatizovaným spôsobom, čo tiež povedie k prijímaniu rozhodnutí o nich, ktoré majú právne účinky alebo obdobným spôsobom významne ovplyvňujú ich situáciu. Akékoľvek spracovanie údajov automatizovaným spôsobom, a to aj prostredníctvom profilovania, bude slúžiť len na analýzu individuálnych preferencií používateľov používajúcich webovú stránku.
  7. Osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny. Pri prenose Osobných údajov do tretej krajiny Správca zakaždým prijme všetky potrebné opatrenia, aby prenos bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 1. Zmena alebo vymazanie údajov
  1. Používatelia majú právo:
   1. v prípade spracúvania Osobných údajov na základe výslovného súhlasu - tento súhlas kedykoľvek odvolať (tým však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Osobných údajov pred odvolaním súhlasu a zákonnosť vykonávaného spracúvania Osobných údajov na inom právnom základe ako súhlas);
   2. namietať spracúvanie svojich Osobných údajov (v prípade spracúvania osobných údajov Poskytovateľom služby za účelom plnenia oprávnených záujmov (uvedené vyššie) má každý Užívateľ má právo namietať spracúvanie údajov z dôvodov súvisiacich s jeho resp. jej konkrétnou situáciou.
   3. požadovať prístup k vašim Osobným údajom, opravu alebo vymazanie vašich Osobných údajov a požadovať obmedzenie spracovania a prenosu vašich Osobných údajov;
   4. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom ul. Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.
  2. Pre uplatnenie práv Užívateľa kontaktujte prosím dozorný orgán zaslaním e-mailu na adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk. Na žiadosť Používateľa dozorný orgán vybaví túto žiadosť. Dozorný orgán bude Používateľa informovať samostatným e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.[JL3] 
 2. Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov
  1. Za účelom zaistenia bezpečnosti zverených Osobných údajov boli vypracované postupy a odporúčania na zamedzenie neoprávneného prístupu k Osobným údajom. Správca dohliada na ich prevádzku a neustále dbá na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov a vykonávacích aktov. Používa sa aj bezpečný šifrovací protokol (SSL).
  2. Správca postupuje v súlade s prísnymi bezpečnostnými postupmi, aby zabezpečil, že Osobné údaje Používateľa nebudú poškodené, zničené alebo sprístupnené tretej strane bez súhlasu Používateľa, ako aj zamedzí neoprávnenému prístupu. Zariadenia zhromažďujúce osobné údaje sú uložené na bezpečnom mieste, ku ktorému je fyzický prístup obmedzený. Používame tiež zabezpečovacie brány firewall a ďalšie opatrenia na obmedzenie elektronického prístupu.
  3. Prístup ku všetkým Osobným údajom, ktoré zhromažďujeme alebo zaznamenávame, je obmedzený Správcom. K vašim osobným údajom majú prístup iba zamestnanci, ktorí tieto informácie potrebujú na vykonávanie konkrétnych úloh.
 3. Používanie cookies
  1. Webová stránka používa cookies. Nastavenia umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté čítal iba server, ktorý ich vytvoril. Súbory cookie umožňujú prístup k informáciám o predtým navštívených webových stránkach.
  2. Naše cookies neidentifikujú ani neobsahujú žiadne osobné údaje. Súbory cookie nemôžu čítať informácie z počítača Používateľa ani interagovať s inými súbormi cookie na pevnom disku Používateľa.
  3. Zhromaždené informácie súvisia s IP adresou, typom používaného prehliadača, jazykom, typom operačného systému, poskytovateľom internetových služieb, časom a dátumom, polohou a informáciami odoslanými na webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára.
  4. Zhromaždené Osobné údaje slúžia na monitorovanie používania Webovej stránky s cieľom zlepšiť jej fungovanie a zabezpečiť efektívnejšiu a bezproblémovú navigáciu. Informácie o Používateľoch sledujeme prostredníctvom služby Google Analytics 4, ktorá zaznamenáva správanie Používateľov na Webovej stránke. Používatelia môžu odvolať svoj súhlas so sledovaním službou Google Analytics 4 s účinnosťou v budúcnosti stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics 4 pre webový prehliadač používateľa:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk
  5. Na našej webovej stránke používame nasledujúce cookies:
   1. „Analytické“ cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o používaní webovej stránky.
   2. „Funkčné“ cookies, ktoré umožňujú „zapamätať si“ nastavenia zvolené Používateľom a personalizovať používateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región, z ktorého Používateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky atď.
  6. Používatelia môžu odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, čo však môže obmedziť plnú funkčnosť webovej stránky.
 4. Záverečné ustanovenia
  1. Správca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny Zásad, ktoré môžu vyplynúť z vývoja internetových technológií, prípadných zmien v zákone o ochrane osobných údajov a vývoja webovej stránky a služieb poskytovaných správcom. O akýchkoľvek zmenách bude Správca Používateľov jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať.
  2. Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od Správcu a nie sú žiadnym spôsobom kontrolované Správcom osobných údajov. Tieto stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a zásady, ktoré vám odporúčame prečítať.

  [JL1]https://www.privacy-regulation.eu/sk/6.htm

 [JL2]https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102

 [JL3]https://dataprotection.gov.sk/sk/kontakt/#