Metóda ABC

Definícia

ABC metóda je jedna z nákladových metód, ktorá sa používa na efektívne riadenie zásob v podniku. Nákladová metóda ABC sa snaží presne priradiť režijné náklady firmy k jednotlivým nákladovým položkám, ktoré ich vyvolali. Cieľom ABC metódy je systematicky popísať všetky tieto procesy, aktivity a činnosti v rámci spoločnosti a ich vzájomné vzťahy.

Ako reálne prevedieme nákladovú metódu ABC v praxi? 

V prvom rade si musíme rozdeliť zákazníkov do troch kategórií:

- Kategória A, kde sa nachádza 10% zákazníkov, ktorí tvoria 75% vášho obratu

- Kategória B, kde sa nachádza 20% zákazníkov, ktorí tvoria 15% vášho obratu

- Kategória C, kde sa nachádza 70% zákazníkov, ktorí tvoria 10% vášho obratu

Nákladová metóda ABC je najefektívnejšia vo firme, ktorá už má vybudovanú základňu zákazníkov, ktorí opätovne nakupujú. Platí teda, že čím frekventovanejšie nákupy, tým presnejšie budú výsledky ABC metódy. 

1. Prvý krok je identifikácia všetkých procesov a aktivít, ktoré sa v organizácii vykonávajú. Tieto činnosti môžu byť napríklad spojené s výrobou, správou, distribúciou aslužbami pre zákazníkov alebo inými, ktoré generujú náklady.

2. Následne si firma určí faktory, ktoré vytvárajú náklady na  jednotlivé činnosti, tzv. "cost drivers". Napríklad v odvetví výroby môže byť "cost driver", koľko hodín dokáže stroj vyrábať a podobne.

3. Po identifikácii nákladových faktorov sa zbierajú údaje o zdrojoch spotrebovaných na jednotlivé činnosti. Napríklad mzdy, materiály, energie, nájomné a odpisy.

Na základe "cost drivers" a údajov o spotrebe zdrojov, metóda ABC prerozdelí režijné náklady na jednotlivé činnosti na základe ich nákladovosti. 

4. Nakoniec metóda vypočíta jednotkové náklady každého produktu alebo služby, pričom berie do úvahy nielen priame náklady, ale aj pridelené režijné náklady.

Ak sa spoločnosť rozhodne využiť metódu ABC, získa lepšiu predstavu o svojich skutočných nákladoch spojených s produktom a službami. 

Zdroj: Pexels.com