Pozemok

Definícia

Pozemok je presne vymedzená časť územia, ktorá je určená na poľnohospodárske a stavebné účely. Každý pozemok musí mať svoju hranicu. Hranica pozemku je určená lomovými bodmi. 

Popis

Pozemky evidujeme v katastri nehnuteľností. Ak pozemok nie je v katastri zapísaný nemôžeme s ním nijak disponovať.

 Pozemky sa v katastri evidujú ako parcely registra „C“, alebo parcely registra „E“. Rozdiel medzi parcelami C a E je častokrát zradný aj pre ľudí, ktorí sa v tejto sfére orientujú. Hlavným dôvodom je samotný pôvod pozemkov, ktorý dokáže narobiť zmätky. 

Parcely registra E, sú takzvané historické parcely, ktoré boli rozdelené a zapísané ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. Dopatranie sa k reálnej dokumentácií býva častokrát problémové. Mnohé zápisy už ani neexistujú a určenie reálnej hranice parcely registra E je naozaj náročné. 

Parcela registra „C“ 

Parcela registra „C“,  je pozemok, ktorý je zobrazený na katastrálnej mape a v teréne je od ostatných pozemkov oddelený hranicou – vlastníckou (plot, hraničné značky), hranicou druhého pozemku (orná pôda, záhrada, zastavaná plocha), administratívnou hranicou alebo hranicou zastavaného územia obce. 

Parcela registra „E“

Parcela registra„E“ je pozemok, ktorého hranica v teréne sa spravidla nezachovala, a ak chcete vedieť jeho presnú polohu, je potrebné si ho nechať vytýčiť geodetom, prípadné je potrebné vyhotoviť geometrický plán na obnovu pôvodných parciel. Sú to parcely, ktoré boli v katastri zapísané ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. 

Aké druhy pozemkov poznáme

Aby sme sa vedeli orientovať v katastri a mali v pozemkoch a ich druhoch prehľad, rozlišujeme tieto druhy pozemkov: 

- orná pôda,

- chmeľnice,

- vinice,

- záhrady,

- ovocné sady,

- trvalé trávnaté porasty,

- lesné pozemky,

- vodné plochy,

- zastavané plochy,

- nádvoria a ostatné plochy.