Rozostavaná stavba

Definícia

Rozostavaná stavba je stavba, ktorá má základy a obvodové múry do výšky aspoň jedného metra – čím je zrejmé jej prvé nadzemné podlažie. Stačí, ak je postavený kompletný obvodový múr, pričom nie sú potrebné priečky vnútri stavby.

Popis

Na účely evidovania v katastri nehnuteľností sa považuje rozostavaná stavba za takú stavbu, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, nebolo pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. 

Čo potrebujeme na zápis údajov rozostavanej stavby? 

Pri zápise údajov o práve k rozostavanému bytu alebo rozostavanému nebytovému priestoru sa predkladá zmluva o výstavbe domu spolu s geometrickým plánom, zmluva o stavbe alebo nadstavbe domu a znalecký posudok o stupni ich rozostavanosti. Ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v zmluve.

Zdroj: canva.com

 

Ďalšie podobné výrazy