Skladová evidencia

Definícia

Skladová evidencia je evidencia, ktorá slúži na sledovanie stavu a pohybu zásob. Teda na sledovanie toho z čoho vyrábate, to čo predávate, to čo vyrábate a pod.

 

Skladovú evidenciu musí viesť každá osoba, ktorá má nejaké zásoby. Vďaka skladovej evidencii zistíte, aké zásoby máte, čo treba objednať a aké sú ceny produktov. Skladovú evidenciu potrebuje aj váš účtovník, pretože na základe nej účtuje. Medzi zásoby patrí napríklad tovar, materiál, vlastné výrobky.

Popis

Skladovú evidenciu musí viesť každá osoba , ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, ak má nejaké zásoby.

V zákone o účtovníctve ani v postupoch účtovania sa neuvádza, akú formu má mať skladová evidencia.

V akej forme môžete viesť skladovú evidenciu?

Skladovú evidenciu môžete viesť napríklad pomocou softvéru, tabuľkového procesoru, ale aj v papierovej forme. Forma vedenia skladovej evidencie nie je zákonom upravená, je už na vás, aký spôsob si vyberiete. Vedenie skladových zásob sa zabezpečuje hlavne prostredníctvom príjemky, výdajky, skladových kariet a dodacích listov.

Evidencia sa vedie priebežne počas celého roka a prispieva k celkovej úspešnosti skladového hospodárstva.