Stavebný pozemok

Čo je to stavebný pozemok?

Pozemok určený na stavbu definuje zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Stavebný pozemok je pozemok, na ktorom máme povolenie zastavať určitú vymedzenú plochu. Je dôležité, aby bol pozemok v katastri uvedený ako stavebný. Ak tomu tak je, pozemok považujeme za stavebný. Pri stavebných pozemkoch máme najväčšiu pravdepodobnosť, že nám bude vydané územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Ak by ste chceli stavať na inom ako stavebnom pozemku, stavebný úrad by vašu žiadosť mal zamietnuť z dôvodu nesúladu budúcej stavby s územným plánom. 

Ako určíme nezastavaný pozemok za stavebný pozemok? 

Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území. Po splnení týchto náležitostí môžeme daný pozemok považovať za stavebný.  

Ako zistíme či náš pozemok je stavebný?

Najjednoduchšie to zistíme z  katastra nehnuteľností, avšak nie vždy je možné to jednoznačne určiť či sa naozaj jedná o stavebný pozemok. Katastrálny zákon má samostatne stanovené kategórie pozemkov a nepozná druh pozemku „stavebný pozemok“. Stavebným pozemkom bude takmer vždy pozemok, ktorý je v katastri evidovaný ako „zastavané plochy a nádvoria“, pretože spĺňa jednu z definícii stavebného pozemku - ide o pozemok zastavaný stavbou.