Územný plán

Definícia

Územný plán predstavuje dokument, ktorý hovorí o tom, kde, a za akých podmienok môžeme niečo postaviť. Ak si budeme chcieť na našom pozemku postaviť napríklad nadstavbu, je potrebné podať žiadosť o schválenie na stavebný úrad. Stavebný úrad na základe územného plánu zhodnotí, či je vhodné a zároveň možné danú nadstavbu na pozemku zrealizovať.

 

Popis

Kto určuje územný plán?

Územný plán má k dispozícií obecný úrad a je dostupný verejne každému, kto má záujem doňho nahliadnuť. Každá obec má svoj unikátny územný plán, keďže nikde nemáme rovnaké geologické podmienky. 

Územný plán schvaľuje územné zastupiteľstvo obce,  pričom jednotliví členovia zastupiteľstva za územný plán zodpovedajú v celej miere. 

Čo je predmetom riešenia územného plánu?

Vo všeobecnosti, územné plány riešia otázky územného usporiadania, určujú podmienky využívania územia a kontrolujú, aby sa dodržiavali zásady trvalo udržateľného rozvoja. Bez toho, aby bol schválený a právoplatný územný plán, nie je možné pokračovať v rozvoji mesta, obce alebo regiónu. 

Keď hovoríme o územnom pláne, musíme spomenúť aj proces územného plánovania. Jedná sa o komplexný proces, ktorý zahŕňa všetky aspekty nášho prostredia. Konkrétne sa jedná o stavbu budov, sídiel, výstavbu verejných inštitúcií, rozvoja infraštruktúry a dopravy a rôzne iné. 

Ak obec disponuje územným plánom, má právo na získanie investícií od štrukturálnych fondov Európskej Únie za účelom regionálneho rozvoja. 

 

Zdroj: Pexels.com