Dražba pozemku

Definícia

Vydraženie pozemku je výsledkom procesu, ktorý sa nazýva dražba. Dražbu môžeme mať dobrovoľnú alebo nedobrovoľnú. Dražba dobrovoľná aj nedobrovoľná, sa riadi zákonom. Dražobný proces nie je možné riadiť bez dodržiavania jednotlivých noriem a pravidiel.

 

Popis

Vo všeobecnosti je dobrovoľná dražba verejné konanie, ktoré sa vykonáva za účelom prenesenia vlastníckeho práva na predmet dražby, zväčša nehnuteľnosti. Verejné dražobné konanie začína keď navrhovateľ podá návrh na jeho začatie, následne sa licitátor obráti na vopred neurčené osoby na vopred určenom mieste s výzvou, kde sa budú zaznamenávať ponuky. Osoba, ktorá ponúkne najvyššiu ponuku, dražbu „vyhráva“. 

V poslednom kroku licitátor schváli administratívne úkony a vlastnícke právo prechádza z navrhovateľa na „víťaza“ dražby. 

 

Nedobrovoľná dražba sa vyznačuje tým, že k jej prevedeniu je nutné disponovať exekučným titulom, ktorý je vydaný na základe súdneho rozhodnutia. Vydraženie pozemku alebo nehnuteľnosti v rámci nedobrovoľnej dražby, je možné iba v prítomnosti exekútora. Výsledok exekučnej dražby musí ešte na konci schváliť samotný súd.

 

Dôležitá terminológia

Dražobník - Jedná sa o osobu, ktorá zabezpečuje organizáciu a chod dražby. Dražobníkom môže byť len osoba, ktorá spĺňa zákonné nariadenie na riadenie dražby, má vysokoškolské vzdelanie a minimálne osem rokov praxe v dražobnom obore.

 

Navrhovateľ dražby – Hlavný rozdiel od dražobníka je v tom, že navrhovateľ môže byť ktokoľvek, kto vlastní danú nehnuteľnosť. Na túto osobu sa neaplikujú špeciálne podmienky. Jediná podmienka je, že navrhovateľ musí disponovať vlastníckym právom k danému pozemku, nehnuteľnosti.

 

O možnosti vydraženia pozemku sa môžete dozvedieť skrz zoznam všetkých dražieb v notárskom centrálnom  registri alebo cez webové stránky.

Zdroj: Shutterstock.com

Ďalšie podobné výrazy