Geometrický plán

Definícia

Geometrický plán je dokument technického charakteru, ktorého znenie je vymedzené v katastrálnom zákone. Slúži nám ako podklad na zápis vlastníckych práv k nehnuteľnosti. 

Pojem

Geometrické plány predstavujú grafické znázornenie nehnuteľnosti.  Zvyčajne vznikajú v prípade, ak sa zlučujú alebo rozdeľujú nehnuteľnosti. Pomocou grafického vyjadrenie dokážeme rozoznať zmeny pred, a po zlúčení či rozdelení nehnuteľnosti. Parametre, ktoré musia byť súčasťou geometrických plánov sú parcelné čísla, výmera a druh pozemku. 

V jednoduchosti môžeme povedať, že geometrický plán graficky zaznamenáva zmeny parciel a pozemkov. Právoplatnosť tohto dokumentu overuje katastrálny úrad. Za jeho správnosť a legitímnosť zodpovedá jeho vyhotoviteľ.

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com

Ďalšie podobné výrazy