Katastrálny zákon

Definícia

Katastrálny zákon je definovaný Zákonom č. 162/1995 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Pojem

Súčasťou katastrálneho zákona je vymedzenie pojmov: kataster nehnuteľností, informačný systém katastra, pozemok, hranice pozemku, katastrálny operát a iné. 

 

Kataster nehnuteľností: je súbor všetkých nehnuteľností, kde nájdeme geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľnosti spolu s vlastníckymi právami a vecnými bremenami prislúchajúcimi k nej. 

 

Informačný systém katastra: kataster má najmä informatívnu funkciu. Pomocou záznamov z katastra vieme určiť ocenenie nehnuteľnosti, daňové poplatky, vlastníka, druh pozemku alebo druh nehnuteľnosti a podobne.

 

Pozemok: Pod pojmom pozemok rozumieme určitú časť plochy, ktorá je oddelená alebo vymedzená hranicami. 

 

Hranice pozemku: Hranice pozemku sú lomové body. Hranica je daná vlastníckym právom susedného pozemku. 


Katastrálny operát: Katastrálny operát je kompletná dokumentácia potrebná na spravovanie katastra ako takého. Katastrálny operát je v dnešnej dobe nielen v papierovej podobe, ale aj v elektronickej. Jeho súčasťou sú napríklad dokumenty týkajúce sa: parciel, vlastníkov, nehnuteľností, pozemkových kníh a iné.

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com