Intravilán

Definícia

Je centrálna časť katastrálneho územia obce. Hlavným znakom intravilánu je, že sa jedná o zastavanú oblasť. Opakom intravilánu je extravilán, teda nezastavaná časť obce. Extravilán predstavuje hranicu intravilánu. 

 

Popis


Do intravilánu patria nielen všetky plochy určené na zastavanie, ale aj záhrady, cesty, chodníky, objekty občianskej a technickej vybavenosti, vodné toky či plochy. Naopak, do intravilánu nepatria poľnohospodárske a priemyselné areály, osamotené budovy. Hranicu medzi intravilánom a extravilánom udeľujú geodeti na základe geodetického vytýčenia, ktoré sa robí raz za pár rokov.

intravilan
Zdroj: Adobe stock

Ďalšie podobné výrazy