Extravilán

Definícia

Extravilán je opakom intravilánu a teda, jedná sa o vonkajšiu časť katastrálneho územia obce. V jednoduchosti povedané, jedná sa o nezastavanú časť, ktorú tvoria najmä poľnohospodárske a lesné pozemky.  

 

Popis


Extravilán je pojem, ktorý je používaný najmä v oblasti architektúry, územného plánovania alebo zememeračstva. Ide o komplexné pomenovanie nezastavanej časti katastrálneho územia obce. Do oblasti extravilánu sa započítavajú aj osamelo stojace budovy. Oblasť extravilánu je zväčša väčšia ako plocha intravilánu. Extravilán je obvykle tvorený lesmi, lúkami, poliami, pastvinami a ďalšími podobnými plochami bez zástavby.

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com