Katastrálna mapa

Definícia

Katastrálna mapa je dokument, v ktorom nájdeme graficky znázornené hranice pozemkov a polohu, kde sa daný pozemok nachádza. Každá katastrálna mapa je súčasťou katastrálneho systému, ktorý slúži štátu na evidenciu pozemkov a nehnuteľností v krajine.

Popis

Čo môžeme nájsť v katastrálnej mape?

Okrem hraníc pozemku nájdeme v katastrálnej mape aj parcelné číslo pozemku. Každý pozemok má unikátne parcelné číslo a nemôže sa stať, že by existovali dva pozemky alebo dve nehnuteľnosti s rovnakým parcelným číslom. 

Taktiež môžeme v tomto geografickom dokumente nájsť informácie o vlastníctve pozemku a topografických detailoch. Pod topografickými detailmi rozumieme fyzické charakteristiky, teda napríklad, informácie o vodných tokoch, lesoch a iných. 

Jedná sa o nevyhnutný dokument, ktorý používajú katastrálne úrady. V prípade, ak by sme mali záujem o katastrálnu mapu, môžeme si ju vyžiadať na príslušnom katastrálnom úrade, jedná sa o verejný dokument.