Parcela

Definícia

Parcela, alebo hovorovo povedané pozemok, je geometrické, a zároveň aj polohové, určenie pozemku, v katastrálnej mape. Každá parcela má v katastrálnej mape svoje popisné číslo, podľa ktorého sa vieme orientovať. Parcely sú definované svojou výmerou. Výmera vyjadruje plochu pozemku v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z jej geometrického určenia. Výmeru zaokrúhľujeme na celé čísla, používame jednotky m2. 

 

Popis

Na Slovensku máme dva základné druhy parciel. A tou je parcela „C“ parcela „E“. 

Parcela typu „C“

Parcely typu „C“ predstavujú modernejšie označenie parciel, ktoré sa v súčasnosti používa. Parcela druhu „C“ poukazuje na reálny stav pozemku, čiže podľa nej vieme reálne určiť, či je daný pozemok zastavaný alebo nie. Vzhľadom na to, že sa jedná o novodobé značenie, vieme z katastrálnej mapy veľmi jednoducho zistiť reálne hranice pozemku. V neposlednom rade tieto parcely sa nachádzajú primárne v zastavaných častiach. 

Parcela typu „E“

Naopak, parcely typu „E“, sú pozemky, ktoré boli označované v minulosti. Toto označovanie sa už v dnešnej dobe nepoužíva a predstavuje historickú evidenciu pozemkov. Parcely druhu „E“ neodzrkadľujú skutočný stav pozemku, ani jeho skutočné hranice. Nie je úplne jasné, či sa na pozemku bude nachádzať nejaká zastavaná plocha, alebo nie. Poväčšine sa jedná o pozemky mimo zastavaných častí, často sa jedná o pozemky v extraviláne

 

Zdroj: Pexels.com