Poľnohospodársky pozemok

Definícia

Za poľnohospodársky pozemok považujeme ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty. Poľnohospodársky pozemok ako každý iný pozemok je presne vymedzená, ohraničená časť zeme, ktorá môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov.

Popis

Poľnohospodársky pozemok nie je považovaný za stavebný pozemok. Avšak, z poľnohospodárskeho pozemku je možné spraviť aj stavebný pozemok. Na takúto zmenu je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu za účelom vyňatia poľnohospodárskeho pozemku z katastra nehnuteľností a jeho nový zápis s rozdielom, že už bude považovaný a vedený, ako stavebný pozemok. 

 Poľnohospodársky pozemok

Zdroj: shutterstock.com