Územné rozhodnutie

Definícia

Územné rozhodnutie je právne rozhodnutie, ktoré je výsledkom územného konania. Hlavná podmienka na vydanie územného rozhodnutia je, aby zmena, ktorú chcete na vašom pozemku vykonať, bola v súlade s územným plánom obce alebo zóny. Územné rozhodnutie vám umožňuje urobiť zmeny alebo úpravy na vašom pozemku. 

 

Popis

Medzi základné podmienky udelenia územného rozhodnutia patrí správne vypracovaná dokumentácia, ktorú musíte predložiť na príslušný úrad spolu s vašou žiadosťou. V rámci dokumentácie by ste mali priložiť aj prílohy, ktoré sa prikladajú v prípade, ak vašou zmenou na pozemku môžete poškodiť alebo obmedziť nejakú tretiu osobu

V územnom rozhodnutí vymedzí príslušný stavebný úrad to, do akej miery môžete pozmeniť a zastavať váš pozemok či to,  za akých podmienok. Napríklad, akákoľvek zmena, ktorú vykonáte, by nemala ohrozovať alebo výrazne poškodzovať životné prostredie a podobne.

 

Štyri typy územných rozhodnutí:

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Umožňuje na danom pozemku postaviť alebo upraviť stavbu.

Rozhodnutie o využití územia – Poukazuje na udelenie povolenia využívať dané územia a určuje podmienky jeho používania.

Rozhodnutie o ochrannom území alebo ochrannom pásme – Poukazuje na územie, na ktorom nemôžeme stavať a určuje hranice chránených častí, ktoré nemôžu byť upravené alebo poškodené ľudskou činnosťou.

Rozhodnutie o stavebnej uzávere – Pozastavuje akékoľvek stavebné činnosti na vyhradenom území na dobu neurčitú, pokiaľ túto uzáveru stavebný úrad nezruší.

Zdroj: Shutterstock.com